Kallelse till årsstämma i Nordic Newton AB
2023-09-08 kl 09.00

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 (“Bolaget”) till årsstämma fredagen den 6 oktober 2023 kl 13:00 hos Modern Ekonomi, Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg.

DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 september 2023, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 15:00 den 2 oktober 2023 till bolagets e-postadress info@newtonnordic.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 28 september 2023, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer
12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
13. Val av revisor, se närmare nedan
14. Beslut att sänka aktiekapitalet, se närmare nedan
15. Beslut att ändra företagsnamn till Nordiska Innovationsfonden AB (publ), se närmare nedan
16. Beslut att ändring bolagsordningen, se närmare nedan
17. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se närmare nedan
18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut

Fastställande av arvode för styrelsen och revisor (punkt 10)
Inget styrelsearvode ska utgå för den kommande mandatperioden.
Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.

Antal styrelseledamöter och revisor (punkt 11)
Förslag att utse 3 ledamöter, inga suppleanter och en (1) revisor.

Val av styrelseledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Jesper Starander, Ida Alfredsson och Magnus Hellström.

Val av ny revisor (punkt 13)
Förslag om att omvälja sittande revisorer Leif Gunnar Skarle från Sonora Revision i Stockholm

Beslut att sänka aktiekapitalet (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:
1. Aktiekapitalet ska minskas med högst 6 646 914,16 kronor (nedsättningsbeloppet).
2. Minskning av aktiekapitalet ska ske för täckande av förlust.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 30 276 976,88 kronor.
Bolagets VD bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av minskningen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut för punkt 16 på dagordningen. För giltigt beslut avseende minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut att ändring företagsnamn (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra företagsnamn till Nordiska Innovationsfonden AB (publ), för att på ett bättre sätt återspegla bolagets nya verksamhet. Detta beslut förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut för punkt 16 på dagordningen.

Beslut att ändring bolagsordningen (punkt 16)
Föreslagen ny lydelse av bolagsordningen (se nedan)
§ 1 Firma
Nordiska Innovationsfonden AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en ordinarie revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförebehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm, Karlstad och Malmö.
§ 13 Former för bolagsstämma
Bolagsstämma kan även hållas som digital stämma. Distansdeltagare vid digital stämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande) (punkt 17)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Övrig information
För giltigt beslut om bolagsordningsändringen så krävs det att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Linköping, september 2023

Newton Nordic AB
Styrelsen