Nordiska Innovationsfonden Logotyp Vit
Nordiska Innovationsfonden2024-04-30T16:22:40+02:00

Inlösen av teckningsoptioner (TO8)

Teckningstid:
1 maj – 30 maj 2024, kl.15:00

Villkor:
Två (2) teckningsoptioner TO 8 berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 0,21 SEK per aktie.

Om Nordiska2023-12-08T11:54:13+01:00

Nordiska Innnovationsfonden AB är ett publikt tech och investmentföretag med fokus på innovation och tillväxtbolag i Norden. Företaget bedriver även managementtjänster genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget har idag cirka 6.000 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Star Innovation Group AB (publ).

Bolagsordning2023-12-14T11:43:56+01:00

för Nordiska Innovationsfonden AB (556819-1984), antagen på Bolagets extra bolagstämma 2023-10-06

§ 1 Firma
Bolagets firma är Nordiska Innovationsfonden AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.
Bolagsstämman kan, förutom i Göteborg, hållas i Stockholm, Malmö och Karlstad.

§ 3 Verksamhet
Företaget ska bedriva managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finnansiella tillgångar. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt där med förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisor
Boalget ska utse en revisor och revisiorsuppleant.
Istället för en revisor och revisiorsuppleant kan boalget utse ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Former för boalgsstämma
Styrelsens får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande:
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Finansiella rapporter2023-12-14T11:39:00+01:00
Pressmeddelande2024-06-03T23:42:01+02:00
Kontakta oss2024-01-02T13:47:43+01:00

Nordiska Innovationsfonden AB
Masthamnsgatan 21
413 28 Göteborg

info@nordiskainnovationsfonden.se

Till toppen