Styrelsen och verkställande direktören för Nordiska Innnovationsfonden AB, 556819-1984, avger härmed följande delårsrapport för bolaget avseende perioden januari – september 2023. I egenskap av koncernchef för Nordiska Innnovationsfonden AB (”Bolaget”), tidigare Newton Nordic AB, lämnar jag här delårsrapport 2023 Q3 med en uppdatering kring bolagets finansiella ställning.

Detta är mitt första år som VD för Bolaget, ett år som fortsatt präglats av en turbulent omvärld med Rysslands krig i Ukraina, energikris, hög inflation och stigande räntor. Bristen på elektronikkomponenter har bestått fortsatt under året och i viss mån påverkat bolagets leveransförmåga. Oaktat detta så har vi under första halvåret sålt 9 nya Newton S2 system samt diverse övrig tilläggsutrustning till befintliga kunder. Bolaget mottog under slutet av första halvåret ett bud på kameraverksamheten och med anledning av detta så hölls en extra bolagstämma den 12 maj 2023 där aktieägarna beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att sälja den operativa verksamheten.

Under juni 2023 nåddes en överenskommelse med en internationell budgivare om en försäljning av kameraverksamheten som sedan efter förhandlingar såldes i sin helhet under juli 2023. Försäljningen möjliggjorde då för bolaget att återbetala alla skulder till kreditgivare samt stärka sin allmänna finansiella ställning väsentligt.

Bolaget redovisar under perioden intäkter om 28,7 Mkr samt ett rörelseresultat om 14,3 Mkr där merparten av intäkterna och resultat härleds från verksamhetsförsäljningen. Både omsättning och resultat är en historisk milstolpe för bolaget då verksamheten tidigare utan undantag dragits med ekonomiska förluster och lönsamhetsproblem.

Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit utifrån det svåra ekonomiska läge som bolaget befann sig ifrån 2022 och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och leverantörer som har gjort stora insatser utöver det vanliga för att se till att vi har kunnat slutföra försäljningen av kameraverksamheten.

Då försäljningen även innefattar Bolagets varumärke ”Newton” så beslöt aktieägarna på årsstämman den 6:e oktober 2023 på förslag av styrelsen att stöpa om Bolagets verksamhet till en kapital- och investeringsplattform under namnet Nordiska Innnovationsfonden AB. Bolaget står nu finansiellt starkt efter försäljningen och jag tillsammans med styrelsen har redan börjat titta på svenska teknikbolag att investera i. Vår målsättning under de kommande åren är att bygga ett stabilt och lönsamt innovationsbolag och samtidigt ta vara på de
förlustavdrag som finns från den tidigare verksamhet (+200 Mkr). Vi ska bygga Nordiska Innnovationsfonden verksamhet på värdeskapande tillväxtbolag vilket i sin tur även kommer möjliggöra för bolaget att genomföra årliga aktieutdelningar till dess aktieägare och på sikt även inleda en notering på lämplig marknadsplats.

Du hittar rapporten (här).

Jesper Starander, VD
Nordiska Innnovationsfonden AB
jesper.starander@newtonnordic.com
+46 735 126440