Årsstämman i Newton Nordic AB (”Bolaget”) ägde rum den 6 oktober 2023 kl 13:00 hos Modern Ekonomi, Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg.
Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Dispositioner beträffande resultatet i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet för ledamöterna Jesper Starander, Magnus Hellström, Ida Alfredsson, Jonna Lundell, Joakim Lundell och den sittande verkställande direktören för räkenskapsåret. Stämman beslutade att inte lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöter Martin Roos, Danjal Kanani, Daniel Daboczy, Felix Lehner och Emil Åkesson.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå för den kommande mandatperioden. Stämman beslutade att omvälja Jesper Starander, Ida Alfredsson och Magnus Hellström som styrelseledamöter och som ny revisor valdes Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.

Sänkning av aktiekapital
Stämman beslutade att bolagsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

Aktiekapitalet ska minskas med högst 6 646 914,16 kronor (nedsättningsbeloppet).
Minskning av aktiekapitalet ska ske för täckande av förlust.
Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Företagsnamn
Stämman beslutade att ändra företagsnamn till Nordiska Innovationsfonden AB (publ)

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att lämna ett emissionsbemyndigande till styrelsen enligt nedan:

Bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Styrelsen
Oktober 2023