Aktieägarna i Nordiska Innovationsfonden AB, org. nr 556819–1984 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl 14:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21,413 29 Göteborg.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 juni 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast kl 14:00 tisdagen den 11 juni via bolagets e-postadress:
info@nordiskainnovationsfonden.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till Bolaget i god tid före den 12 maj. Glöm ej giltig legitimation.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för godkänt deltagande och rösträtt på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast torsdag den 4 maj 2023. Notera att förvaltaren bör instrueras om detta i god tid med avseende till ovan nämnda datum.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av förslag till dagordning.
  6. Stämman beslutar om att ändra bolagsordningen.
  7. Val av styrelseledamöter.
  8. Stämmans avslutande.

Göteborg, juni 2024
Nordiska Innovationsfonden AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nordiska Innovationsfonden AB, Jesper Starander, VD
info@nordiskainnovationsfonden.se
+46 735 126440