Styrelsen i Nordiska Innovationsfonden AB beslutade den 4 december 2023 med stöd av sitt emissionsbemyndigande att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 64 578 092 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Företrädesrätten ger befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 12 december 2023 rätten att för tre (3) befintliga aktier rätten att teckna en (1) ny unit under perioden från och med den 14 december 2023 till och med den 26 januari 2024. Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 11,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK vid fulltecknad Företrädesemission.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare och investerare, jag är entusiastisk över att introducera Nordiska Innovationsfonden AB, en ny era efter vår strategiska omstrukturering och försäljningen av kameraverksamheten. Denna transformation markerar en viktig anpassning till marknadens behov och vårt fokus på innovation. Genom att frigöra kapital från försäljningen, riktar vi nu resurserna mot lovande teknik och innovationsprojekt. Vår vision är att göra Nordiska Innovationsfonden AB till en ledande aktör i Norden för att stödja tillväxtföretag. Vi är övertygade om att denna nya riktning kommer att skapa betydande värde för våra aktieägare och bidra till en hållbar, lönsam framtid.

Försäljningen av kameraverksamheten samt ombildning till ett lönsamt innovationsföretag
Bolaget har under de senaste 10 åren investerat över 200 Mkr i den operativa verksamhet och resultatet har varit årliga nettoförluster då utveckling och produktion varit väldigt kostsam för bolaget. Vi har därför under våren 2023 utvärderat möjligheten hur verksamheten omedelbart ska kunna bedrivas vidare under lönsamma former utan att vara beroende av ytterligare aktieägartillskott från bolagets aktieägare. Vår bedömning ledde fram till att det bästa alternativet var att avyttra kameraverksamheten vilket även genomfördes under juni 2023. Köparen blev ett internationellt bolag och överlåtelsen blev helt klar under juli 2023. Via ingående kapital från kameraaffären kunde bolaget äntligen återbetala alla befintliga krav, skulder och fordringar till sina kredit-och långivare och därtill stärka sin allmänna finansiella ställning väsentligt. Då försäljningsvillkoren även innefattar Bolagets varumärke ”Newton” så beslöt aktieägarna på årsstämman den 6:e oktober 2023 på förslag av styrelsen att stöpa om Bolagets verksamhet till en kapital- och investeringsplattform under namnet Nordiska Innovationsfonden AB.

Rörelseresultat för perioden 1/1 – 30/9 – 2023
Bolaget redovisar under perioden intäkter om 28,7 Mkr samt ett rörelseresultat om 14,3 Mkr där merparten av intäkterna och resultat härleds från verksamhetsförsäljningen. Både omsättning och resultat är en historisk milstolpe för bolaget då verksamheten tidigare utan undantag dragits med Ett innovationsföretag med fokus på tillväxtbolag Vi startar nu ett nytt kapital med ändrad inriktning och med vårt nya företagsnamn Nordiska Innovationsfonden AB ska vi bygga ett lönsamt innovationsbolag som har fokus på förvärv av tillväxtföretag i Norden. Vår inriktning kommer att ligga på starka kassaflöden och långsiktig lönsamhet i våra innehav oavsett bransch och storlek.

Utdelning och marknadsnotering
Vår målsättning är att genom våra nya innovationsföretag kunna skapa vinster för att på så sätt kunna ta vara på de förlustavdrag som finns från den tidigare operativa verksamheten (+200 Mkr). Resultatet ska sedan årligen delas ut till bolagets stamaktieägare genom en kontantutdelning eller genom en sakutdelning. Bolaget avser även att notera aktien på en lämplig marknadsplats i Sverige för att möjliggöra handel för de aktieägare som vill köpa respektive sälja sina innehav.

Företrädesemission 2023
För att kunna ombilda bolagets verksamhet och även möjliggöra för en marknadsnotering av Nordiska Innovationsfonden AB aktie så beslutade styrelsen den 4 december 2023 att bolagets ska genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För tre (3) aktier har man rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0.18 SEK under perioden 14 december 2023 till 26 januari 2024 och för varje tecknad aktie så erhålls även en teckningsoption av serien TO8. Nyemissionen kan komma att tillföra bolaget 11,6 Mkr före emissionskostnader och ytterligare 6,7 Mkr via de nya teckningsoptionerna av serien TO8.

Teckningsåtagande
I egenskap som huvudägare i nya Nordiska Innovationsfonden AB så avser jag att via mitt investmentbolag Star Innovation Group AB (publ) teckna aktier till ett värde av 1.0 Mkr då både jag och styrelsen har en stark tilltro till bolagets nya verksamhet och dess framtida möjligheter och finansiella utveckling.

Avslutningsvis
Så vill jag önska både befintliga aktieägare och nya investerare välkomna att tillsammans med mig skapa ett mycket lönsamt innovationsbolag i Norden, säger VD Jesper Starander.

Fullständiga emissionsvillkor kommer publiceras i ett separat pressmeddelande under dagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Starander, VD
info@nordiskainnovationsfonden.se
+46 735 126440

Om Nordiska Innovationsfonden AB
Nordiska Innovationsfonden AB är ett publikt tech- och investmentföretag med fokus på innovation och tillväxtbolag i Norden. Företaget bedriver även managementtjänster genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget har idag cirka 6.000 aktieägare och huvudägare i bolaget är Star Innovation Group AB (publ).