EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Nordiska Innovationsfonden AB (”Nordiska” eller ”Bolaget”) har upprättat ett memorandum med anledning av Bolagets förestående emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade den 4 december 2023 med stöd av sitt emissionsbemyndigande från årstämman den 6 oktober 2023 att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 64 578 092 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordiskainnovationsfonden.se, tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Memorandumet kommer även att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB hemsida, www.aqurat.se

Avstämningsdag
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 12 december 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 14 december 2023 till och med den 26 januari 2024.

Företrädesrätt till teckning
Företrädesrätten ger befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 12 december 2023 rätten att för tre (3) befintliga aktier rätten att teckna en (1) ny unit under perioden från och med den 14 december 2023 till och med den 26 januari 2024. För varje tecknad units så erhålls även en teckningsoption av serien TO8.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 14 december 2023 till och med den 26 januari 2024.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,18 SEK per units, Courtage utgår ej.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske från och med den 14 december 2023 till och med den 26 januari 2024.
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Starander, VD
info@nordiskainnovationsfonden.se
+46 735 126440

Om Nordiska Innnovationsfonden AB
Nordiska Innnovationsfonden AB är ett publikt tech och investmentföretag med fokus på innovation och tillväxtbolag i Norden. Företaget bedriver även managementtjänster genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Bolaget har idag cirka 6.000 aktieägare och huvudägare i bolaget är Star Innovation Group AB (publ).